บุคลากรสายสนับสนุน


นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์

หัวหน้าสำนักงาน

โทรศัพท์ภายใน : 4106
อีเมล : kachonsak@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นางสาวสุกลกาญจน์ กรรณราย

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

โทรศัพท์ภายใน :  4104
อีเมล : sukolkan_@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

โทรศัพท์ภายใน :  4102
อีเมล : k_vexva@hotmail.com 

 
เพิ่มเติม...

นางขวัญตา เพ็ชรรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

โทรศัพท์ภายใน :  4107
อีเมล : ta_kwan@yahoo.com

 
เพิ่มเติม...

นางจุไรรัตน์ เลาแก้วหนู

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ภายใน :  4108
อีเมล : tom_0709@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางเสาวลักษณ์ ขาวเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

โทรศัพท์ภายใน :  4110
อีเมล : tang_law63@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาวขวัญใจ ณ ไพรี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

โทรศัพท์ภายใน :  4111
อีเมล : kwanjai-2554@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

นายสมหมาย คงนวล

ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการ

โทรศัพท์ภายใน :  4112
อีเมล : sommay.one@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาวอาทิตยา จันทระ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

โทรศัพท์ภายใน :  4114
อีเมล : atidtaya.j@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่

นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ภายใน :  4104
อีเมล : jirawat.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นายวิทวัส หมาดอี

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน :  4204
อีเมล : wittawat@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นางสาวอรณี ศรียา

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน :  4200
อีเมล : sriya_ph451@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสิรินทร ทองต้ง

นักวิชาการ

โทรศัพท์ภายใน :  4203
อีเมล : Piyanuch.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นางสาววรินทร์ทิพย์ ชูช่วย

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน :  4306
อีเมล : sommaichu@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาวอรนุช อิสระ

นักวิชาการ

โทรศัพท์ภายใน :  4303
อีเมล : dek_sond19@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

นายติณณ สุวรรณคีรี

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน :  4403
อีเมล : girlhiger@gmail.com

 
เพิ่มเติม...