ภารกิจผู้บริหาร
ปฏิทินภาพรวม ประจำปี พ.ศ. 2565
ระบบติดตามการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประสิทธิผลการรับนิสิต ตามระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566
ข้อมูล แผน-ผล การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562-2566 (5 ปีย้อนหลัง)
ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สถิติการให้บริการแจ้งซ่อม
สถิติการให้บริการห้องประชุม
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ ม.ทักษิณ
ระบบรับสมัครบัณฑิตศึกษา ม.ทักษิณ
ระบบเผยแพร่ มคอ.
รายงานผลสรุปความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Memorandum of Understanding (MOU)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565