บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โทรศัพท์ภายใน : 4307
อีเมล : insutee@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ธนวรรณ บัวเจริญ

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ภายใน :  
อีเมล : than_thanawan@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.วันเพ็ญ ทองสุข

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  
อีเมล : twanpen@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ธนาวัฒน์ รักกมล

อาจารย์ 

โทรศัพท์ภายใน :  4300
อีเมล : tanawat@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.สุภาพร เมฆสวี

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4002
อีเมล : msupaporn@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ธิติมา ณ สงขลา

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4301
อีเมล : nthitima@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4305
อีเมล : somsiri@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.สุปานดี มณีโลกย์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4308
อีเมล : msupandee@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...