อัตลักษณ์ของบัณฑิต

รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ


ค่านิยมร่วม

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา นำพาสังคม
Creativity, Result focut, Service mind, Social responsibilty, (CRS2)