AdminLTELogo

แบบการเปิดเผยข้อมูล (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy*
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน