ผู้บริหาร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


ดร.วัลลภา  เชยบัวแก้ว

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

โทรศัพท์ภายใน :  4000
อีเมล :  kwallapa@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์บุญเรือง  ขาวนวล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการนิสิต

โทรศัพท์ภายใน :  4001
อีเมล :  bkhaonuan@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.สุภาพร เมฆสวี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนากำลังคน

โทรศัพท์ภายใน :  4002, 083-4249825
อีเมล :  msupaporn@tsu.ac.th
smeksawi@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.สุปานดี  มณีโลกย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ภายใน :  4003
อีเมล :  msupandee@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.สุกาญจนา กำลังมาก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ภายใน :  4004, 087-8846635
อีเมล :  ksukanjana@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ชไมพร ทองเพชร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการตลาด

โทรศัพท์ภายใน :
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...