บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


อาจาย์ชไมพร ทองเพชร

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน : 4305
อีเมล : c.thongphet@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4216
อีเมล : kwallapa@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4xxx
อีเมล : lop_di@yahoo.com

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4201
อีเมล : ppiriyalux@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4217
อีเมล : bchaimay@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4206
อีเมล : dusanee.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์ปัทมา รักเกื้อ

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4211
อีเมล : bowbaralee@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

รศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4209
อีเมล : sworadet@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์เสาวนีย์ โปษกะบุตร

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4212
อีเมล : saowanee_jaa@yahoo.com

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์บุญเรือง ขาวนวล

อาจาย์

โทรศัพท์ภายใน :  4214
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...

ดร.ตั้ม บุญรอด

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4218
อีเมล : tumboonrod@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์วิชชาดา สิมลา

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4219
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์สุตตมา สุวรรณมณี

อาจารย์ 

โทรศัพท์ภายใน :  
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...