บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


รศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน : 4209
อีเมล : somkiattiyos@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4000
อีเมล : kwallapa@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ผศ.ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4208
อีเมล : ditcha@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4201
อีเมล : ppiriyalux@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4217
อีเมล : bchaimay@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4206
อีเมล : dusanee.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์ปัทมา รักเกื้อ

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4211
อีเมล : rpattama@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์ชไมพร ทองเพชร

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4305
อีเมล : chamaiporn@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์เสาวนีย์ โปษกะบุตร

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4212
อีเมล : ssaowanee@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจาย์บุญเรือง ขาวนวล

อาจาย์

โทรศัพท์ภายใน :  4214
อีเมล : boonruang@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ตั้ม บุญรอด

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4218
อีเมล : btum@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์วิชชาดา สิมลา

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4219
อีเมล : switchada@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์สุตตมา สุวรรณมณี

อาจารย์ 

โทรศัพท์ภายใน :  4205
อีเมล : suttama@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ชิตกมล ศรีชมภู

อาจารย์ 

โทรศัพท์ภายใน :  4216
อีเมล : chitkamon.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์กวินธิดา จีนเมือง

อาจารย์ 

โทรศัพท์ภายใน :  4220
อีเมล : ...........@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ณัฐกานต์ นิลอ่อน

อาจารย์ 

โทรศัพท์ภายใน :  4221
อีเมล : ...........@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...