บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


ดร.ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ภายใน : 4605
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4602
อีเมล : Piyanuch.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ชวนชม ขุนเอียด

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ภายใน :  4603
อีเมล : chuanchom.kh@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ศิริรัตน์ ศรีรักษา

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4604
อีเมล : anisra_orm@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.สุกาญจนา กำลังมาก

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4402
อีเมล : sukanjana.tsu@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

รศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4601
อีเมล : kusumarn.n@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4608
อีเมล : pirunrat.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.นิดา นุ้ยเดน

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4607
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรหมอินทร์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ศรสวรรค์ คงภักดี

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...