บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


ผศ.ดร.ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ภายใน : 4605
อีเมล : yamon.p@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4606
อีเมล : piyanuch.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ชวนชม ขุนเอียด

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ภายใน :  4603
อีเมล : chuanchom.kh@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

ผศ. ศิริรัตน์ ศรีรักษา

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4604
อีเมล : ssirirat@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.สุกาญจนา กำลังมาก

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4602
อีเมล : ksukanjana@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

รศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4601
อีเมล : kusumarn@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.นิดา นุ้ยเดน

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4607
อีเมล : nnuiden@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรหมอินทร์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4610
อีเมล : supattra.p@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ศรสวรรค์ คงภักดี

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4609
อีเมล : sonsawn.k@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...