เส้นทางการเดินทาง ด้วย Google Map

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210 

โทรศัพท์ / โทรสาร 074 - 609613

E-mail : fhss@tsu.ac.th
 

 แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง