ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำทักษะปฏิบัติ พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต


วิสัยทัศน์

เป็นคณะระดับแนวหน้าด้านนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬาภายในปี 2568

(The front tier faculty on social innovation in health and sport science by 2025)


พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน ที่มีสมรรถนะตามศาสตร์เฉพาะ และด้านวัตกรรมสังคม / ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา Produce manpower equipping with professional competency and core competency of social innovation / enterprenuer in health and sports science (M)

2. บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมสังคมและการร่วมพัฒนาผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา Provide academic services to transfer social innovation and co-create entrepreneur in health and sports science (A)

3. วิจัยแบบมุ่งเป้าควบคู่กับวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา Conduct targeted research as well as research on social innovation/entrepreneur in health and sport science (R)

4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Improve management system and mechanism aiming to performance excellence (E)