ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)       มหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่ามีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
       มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูล มีใจความสำคัญดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
   ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลของประเภทใดบ้าง

 1. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือนิสิต

 2. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือบุคลากร

 3. ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่

 4. ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน

 5. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี

 6. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน

 7. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

 8. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลผ่านช่องทางใดบ้าง

 1. ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

 2. ผ่านช่องกล้องวงจรปิด CCTV ที่ติดตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน (ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ CCTV TSU)

 3. ผ่านช่องทางอื่นๆ 

**อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ