ประวัติความเป็นมา


             คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรก คือ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา” โดยเป็นโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จากนั้นคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นหน่วยงานใหม่ระดับคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2546 และได้เปิดสอนในหลักสูตรต่อมา คือ หลักสูตร วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยและหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามลำดับ รวมทั้งการผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตร วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ และในภาคต้นปีการศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

สีและดอกไม้ประจำคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


สี คือสีชมพูบานเย็น

ดอกไม้ คือ ดอกราชาวดี


ความหมายของดอกราชาวดี


ช่อสีขาว  บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียว 

ดอกสีขาวเล็กๆ กลิ่นหอม บ่งบอกถึงบัณฑิตแต่ละคนที่กระจายกันทำหน้าที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม