บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา


อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ภายใน : 4401
อีเมล : pdusit@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4XXX
อีเมล : chamnan.c@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.วิทยา เหมพันธ์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4404
อีเมล : witthaya@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์กฤตยา เพชรจันทร์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4406
อีเมล : krittaya@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.เพ็ญพักต์ หนูผุด

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4402
อีเมล : penpak@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ธราภรณ์ สุนทร

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4405
อีเมล : taraporn.s@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...