บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา


อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ภายใน : 4401
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4XXX
อีเมล : chamnan21@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.วิทยา เหมพันธ์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4404
อีเมล : witthaya@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์กฤตยา เพชรจันทร์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4406
อีเมล : krittaya1118@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.เพ็ญพักต์ หนูผุด

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4402
อีเมล : pen_7777@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ธราภรณ์ สุนทร

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  4405
อีเมล :

 
เพิ่มเติม...