AdminLTELogo

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร


อ.ธราภรณ์ สุนทร

อาจารย์

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (TH):

อ.ธราภรณ์ สุนทร


ชื่อ - สกุล (EN):


ตำแหน่ง:

อาจารย์


เบอร์โทรศัพท์ภายใน:

4405


เบอร์มือถือ:


อีเมล:


เว็บไซต์:

ประวัติการศึกษา

ระดับ : ปริญญาตรี

ไม่มีข้อมูล


ระดับ : ปริญญาโท

ไม่มีข้อมูล


ระดับ : ปริญญาเอก

ไม่มีข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

หนังสือ


สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


รางวัล