ประกาศการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (นิสิต) พ.ศ. 2560
ประกาศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณคณะพ.ศ. 2560
ประกาศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
แบบฟอร์มการขอรับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บุคลากร)
แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน(นิสิต)
แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มการยืมเงิน
บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 1
บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 2
บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 3