ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
Main Image Watermark
Main Image Watermark

นางขวัญตา เพ็ชรรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล (TH)

นางขวัญตา เพ็ชรรัตน์


ชื่อ - สกุล (EN)


ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

4107


เบอร์มือถือ


อีเมล

kwanta@tsu.ac.th


เว็บไซต์

ประวัติการศึกษา

ระดับ : ปริญญาตรี

ไม่มีข้อมูล

ระดับ : ปริญญาโท

ไม่มีข้อมูล

ระดับ : ปริญญาเอก

ไม่มีข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย / วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย / วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

หนังสือ/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

รางวัล