มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN – QA Version 4
การประชุมเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใน แรงงานนอกระบบ
กิจกรรม วสก.ร่วมใจถวายพวงมาลา วันมหิดล และวันไหว้ครู คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถาบันอายุยืนจัดทำสื่อเผยแพร่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยแนะนำการทำอโรมา 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” จากพืชสมุนใกล้บ้านแก่ผู้สูงอายุ
สถาบันอายุยืนจัดทำโปรแกรมพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU
โครงการ ก้าวย่างสู่วิชาชีพ
โครงการ การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
กิจกรรมทำบุญสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมพบปะสังสรรค์ และแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
เจรจาความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาสุขภาวะชุมชน กับ ทีมบริหารจากเทศบาลตำบลบ้านนา
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
พิธีมอบเกียรติบัตร สถาบันอายุยืน รุ่นที่ 1
ต้อนรับเครือข่ายจากมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia
กิจกรรม 20ปี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


หน้าที่ :