ขอเชิญนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

   2 เม.ย. 67  /   58

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ทุกชั้นปี และนิสิต/นักศึกษา สถาบันเจ้าภาพร่วม
-----------
เข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2nd International Seminar: ISHSSE-2024 “Health, Well-Being and Innovation for Sustainable Development Goals : SDGs”
ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 19.00-20.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex-Meeting
ตามลิงค์ดังนี้ 
https://thaksin.webex.com/meet/kachonsak