ขอแสดงความยินดีกับ นายอัรฟิน หะยีดอเลาะ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   1 เม.ย. 67  /   40

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัรฟิน หะยีดอเลาะ

อ.ร.สุปานดี มณีโลกย์ ที่ปรึกษาหลัก และ อ.ดร.สุภาพร เมฆสวี ที่ปรึกษาร่วม

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล ชมเซย ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์

เรื่อง : การตรวจวัดระดับเสียงและทำแผนที่เสียงภายใน บริษัท ดิปปี โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

facebook sharing button