ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิชา มณีโชติ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   1 เม.ย. 67  /   42

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิชา มณีโชติ

ผศ.ดร.ธิติมา ณ สงขลา ที่ปรึกษาหลัก และ อ.ดร.สุปานดี มณีโล#ย์ ที่ปรึกษาร่วม

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล ชมเซย ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ภาคบรรยาย

เรื่อง : แอปพลิเคชัน Safety car ตรวจสอบความปลอดภัยของรถก่อนเริ่มทำงาน

โครงการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

facebook sharing button