ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนลินี มาสิก สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   1 เม.ย. 67  /   37

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนลินี มาสิก

อ.ธนาวัฒน์ รักกมล ที่ปรึกษาหลัก และ อ.สุรีร์ อินทร์รักษา ที่ปรึกษาร่วม

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ภาคบรรยาย

เรื่อง : การปรับปรุงรองเท้านูทกันลื่นจากแผ่นยางสังเคราะห์

โครงการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

facebook sharing button