ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิกานต์ วงศ์มุสา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   1 เม.ย. 67  /   41

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิกานต์ วงศ์มุสา

อ.สุธีร์ อินทร์รักษา ที่ปรึกษาหลัก และ อ.ดร.สุปานดี มณีโลกย์ ที่ปรึกษาร่วม

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์

เรื่อง : การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงและคู่มือการจัดทำ แผนผังเสียงด้วยโปรแกรม Surfer

โครงการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา