ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวซาบีน่า หวันดาเยาะห์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   1 เม.ย. 67  /   3

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวซาบีน่า หวันดาเยาะห์

อ.ดร.วันเพ็ญ ทองสุข ที่ปรึกษาหลัก และ อ.ดร.สุปานดี มณีโลกย์ ที่ปรึกษาร่วม

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ภาคบรรยาย อปิดา ษวัพศามาห์

เรื่อง : APPLICATION ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

โครงการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา