กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (TPSF )

   1 มี.ค. 67  /   73

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (TPSF )

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุมราชาวดี 1 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex Meeting

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (TPSF ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (TPSF)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้คณาจารย์ของคณะฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรภายนอก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้