เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2/2 โควตา (YOUNG SMART TSU 2024)

   4 มี.ค. 67  /   553

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2/2 โควตา (YOUNG SMART TSU 2024) จำนวน 3 หลักสูตร
ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2567
สมัครเข้าศึกษาต่อ bit.ly/3SWQbob