การเข้าร่วมประชุมการพัฒนา หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเขาเจียก

   6 ก.พ. 67  /   1290

กิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ :

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 นำโดยอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจการนิสิต พร้อมด้วย อาจารสุตตมา สุวรรณมณี เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก รุ่นที่ 7/2567 ร่วมกับทางเทศบาลตาบลเขาเจียก ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาเจียก ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันกันมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อก่อให้เกิดประสูงสุดต่อคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง