มหาวิทยาลัยทักษิณ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ลงนามความร่วมมือ ร่วมพัฒนานวัตกรรมสังคมทางสุขภาพ ฯ

   30 ม.ค. 67  /   134

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา รวมทั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมราชาวดี 2 คณะวิทยาการกสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ซึ่งนำโดย นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายสุนทร คงทองทรัพย์ ตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายอำพล แก้วเกื้อ ตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อร่วมพัฒนากำลังคน อันหมายรวมถึงนิสิต บุคลากรของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานของสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา รวมทั้งองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ได้อย่างต่อเนื่อง

---

#FHSS #TSU #ThaksinUniversity

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

#MOU