สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง

   5 ม.ค. 67  /   117

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง เพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดสมหวัง หมู่ที่ ๔ ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และ การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ร่วม พอ.สว. ในครั้งนี้ มีการให้บริการการตรวจรักษาประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย นำทีมโดย รศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา ผศ.ดร.พิรุณรัตน์ แช่ลิ้ม ผศ.ศิริรัตน์ ศรีรักษา อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ นายวิทวัส หมาดอี นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้น ปีที่ ๓ จำนวน ๓๐ คน และ ว่าที่ รต.หญิง สุกัญญา มูณี จากชูใจ คลินิกการแพทย์แผนไทย โดยได้ให้บริการ ดังนี้ 

  • ซักประวัติ และ ตรวจร่างกาย ๓๘ คน
  • นวดบำบัด ๓๖ คน
  • ประคบ ๓๖ คน
  • พอกเข่า ๑๒ คน
  • แช่เท้า ๘ คน
  • จ่ายยาสมุนไพร ๗๖ คน
  • จ่ายยาดมสมุนไพร ๕๐ คน