สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วสก. ลงชุมชนคัดกรองโรคความดันและเบาหวาน เพื่อบริการวิชาการที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน

   19 ธ.ค. 66  /   146

อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งชุมพล ลงชุมชนเพื่อบริการวิชาการที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาบำบัดโรคเบื้องต้น 2 เพื่อคัดกรองโรคความดันและเบาหวานให้กับประชาชนที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรำพึง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง