คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ปีการศึกษา 2565

   8 ธ.ค. 66  /   135

 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ปีการศึกษา 2565

 ระดับดีมาก

ในกิจกรรมสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ “TSU Decoding for Change : ถอดรหัสขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง”

ผลงานเรื่อง "การส่งเสริมนิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ"

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566