รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

   14 ต.ค. 66  /   767
 

โครงการ YOUNG SMART TSU-2024


คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
โครงการ YOUNG SMART TSU-2024 จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566
--------------------
ผ่านระบบออนไลน์ :  https://forms.gle/uuAZdDgX3t9u1Fqb8
--------------------

รายละเอียดประกอบการรับสมัคร
โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 การรับด้วย Portfolio 1/1 (YOUNG SMART TSU 2024) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ (บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566)

1. จำนวนและคุณสมบัติการรับนิสิต (ผู้สมัครโปรดดาวน์โหลดและอ่านประกาศการรับสมัครอย่างละเอียด)

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร

3. ขั้นตอนการสมัคร

    (1) ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในใบสมัครตามลิงค์ ข้อ 2

    (2) กรอกข้อมูลใน Google Form 

    (3) แนบใบสม้คร, ใบแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, Potfolio (เป็น .PDF ไฟล์ในระบบ)

(4)แนบหลักฐานการชำระเงิน (Pay Slip) จำนวน 370 บาท ในระบบ

4. กดส่งข้อมูล