ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล

   4 ก.ย. 66  /   311

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

งบประมาณ 9,888,000 บาท

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาวิชาชีพสาธารณสุขเพื่อการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

งบประมาณ 1,700,000 บาท