ขอเชิญชวนผู้สนในเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #DEK67 ตอบแบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2567

   18 ส.ค. 66  /   311

แบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2567

  • หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 
  • หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  • หลักสูตร พท.บ. การแพทย์แผนไทย