ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ชไมพร ทองเพชร และทีมบริการวิชาการและการตลาด

   16 ส.ค. 66  /   391

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ชไมพร ทองเพชร และทีมบริการวิชาการและการตลาด

(อาจารย์ชไมพร ทองเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการตลาด นางสาวอาทิตยา จันทระ นางสาวอมรรัตน์ ทองรักษ์ และนางสาวสิริวรรณ ทรัพย์นอง)

ได้รับรางวัล Pitching Academic Service Idea Hacks ด้านบริการวิชาการสร้างคุณค่าสู่สังคม ระดับคณะฯ งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ทุนละ 10,000 บาท

หัวข้อไอเดีย "การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาวะวัยเด็ก"

ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม" ในระหว่าง วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

---

#FHSS #TSU

#ThaksinUniversity

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ