ขอแสดงความยินดี นายธนกฤต รามมาก และ นางสาวกรรวี แก้วไทรจีน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "International Excursion Camp" ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

   11 ก.ค. 66  /   162

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา #มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดี

นายธนกฤต รามมาก และ นางสาวกรรวี แก้วไทรจีน

นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "International Excursion Camp" ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566

------------

เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการอบรม International Social Innovation Camp ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการรวม 27 คน และนิสิตจำนวน 13 คนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ International Excursion Camp ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2566 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นิสิตมีทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ได้เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ (Life Skills)

---

#FHSS #TSU

#ThaksinUniversity

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ