เปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (Non degree) ของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

   8 พ.ย. 65  /   467

เปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (Non degree)
ของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชาเพื่อจะนำไปสู่การการพัฒนา เปลี่ยนทักษะ (Re-skill) เพิ่มเติมทักษะ (Up-skill) และการสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน (New Skill) ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะนำเสนอการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาคน ในรูปแบบ Non Degree สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป ชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Module 1) อาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
จำนวน 15 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม 5,150 บาท

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Module 2) ความปลอดภัย กฎหมาย มาตรฐานการจัดการด้านอาชีว-อนามัยและความปลอดภัย
จำนวน 17 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม 5,950 บาท

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Module 3) วิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จำนวน 16 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม 5,600 บาท

 

คุณสมบัติผู้เรียน

1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.

2. นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุข สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

3. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุข สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เทียบเคียง

4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ / เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบกิจการหรือการทำงาน

 

ระยะเวลาการเรียน

  • เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น. (สำหรับวิชา 3 หน่วยกิต)
  • เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 – 19.30 น. (สำหรับวิชา 2 หน่วยกิต)
  • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

จัดการเรียนการสอนทั้งระบบ online/on-site

หมายเหตุ: สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้เก็บหน่วยกิต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรนุช กำเนิดมณี โทร 081-738-6513

หรือ Facebook : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TSU