ขอแสดงความชื่นชมกับ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

   22 ก.ย. 65   /  11

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความชื่นชมกับ "ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2564"

  • หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย "3.88"
  •  หลักสูตร พท.บ. การแพทย์แผนไทย "3.63"
  •  หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา "3.50"
  •  หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน "3.50"
  •  หลักสูตร ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ "3.50"