ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธิติมา ณ สงขลา

   21 ก.ย. 65   /  8

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธิติมา ณ สงขลา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2565 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565