วสก.จัดโครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาในยุคเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตปกติใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป เพื่อการปรับตัวและการสร้างสรรค์ผลงานนิสิต

   13 ก.ย. 65   /  14

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาในยุคเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตปกติใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป เพื่อการปรับตัวและการสร้างสรรค์ผลงานนิสิต โดยมีท่านคณบดี ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณจาริยา สุทธินนท์ และ คุณจิตติมา นิลทะรัตน์ นักวิชาการฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยากรการบรรยาย หัวข้อเรื่อง "กระบวนการและแนวทางในการให้คำปรึกษานิสิตที่มีปัญหาด้านจิตอารมณ์" ณ ห้องประชุมราชาวดี 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา