บุคลากร และนิสิต คณะฯ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรและคณะต่างๆ ต้อนรับนักเรียนปากพนังและโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาแนะแนวการสมัครเข้าเรียน

   13 ก.ย. 65   /  9

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นำโดย ดร.สุภาพร เมฆสวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนากำลังคน บุคลากร และนิสิต ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี กว่า 200 คน เข้ารับการแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) และแนวทางในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป ณ ห้อง ENG8 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง