วสก. ม.ทักษิณ ร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2565

   13 ก.ย. 65   /  9

เมื่อวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2565 หัวข้อ “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดยมีอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์