ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุปานดี มณีโลกย์

   8 ก.ย. 65   /  13

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ได้รับรางวัล "BEST ORAL PRESENTATION"

จากการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022) ณ KMITL Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน Electrochemical ozone generation for palm oil mill wastewater treatment using nickel and antimony doped tin oxide anodes