ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

   8 ก.ย. 65   /  11

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564