ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน

   5 ก.ย. 65   /  12

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน  ที่ได้รับแต่งตั้ง "ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา" ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป