กิจกรรมการยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง เล่าเรื่องเป็นภาพด้วย Infographic

   1 ก.ย. 65   /  14

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 25645 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จัดกิจกรรมการยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "เล่าเรื่องเป็นภาพด้วย Infographic" ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนิสิต ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และนิสิตที่สนใจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี ให้แก่นิสิต อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเรียน และเป็นทักษะที่ติดตัวนิสิต เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

         กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการถ่ายทอดโดย คุณขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการชำนาญการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้