การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน และ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์

   30 ส.ค. 65   /  12

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน

2. หลักสูตร ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งพร้อมกันนี้ ผู้บริหารคณะฯ อาจารย์ และบุคลากร ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน และร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ราชาวดี 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทลัยทักษิณ