รศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา แสดงผลงานนิทรรศการ ในงาน เสวนา "กฎหมายใหม่ TRIUP ACT : ความท้าทายใหม่ของการวิจัย"

   20 มิ.ย. 65   /  12

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ ในงาน เสวนา "กฎหมายใหม่ TRIUP ACT : ความท้าทายใหม่ของการวิจัย" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

นำทีมโดย รศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และนิสิต บุคลากรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ