ขอแสดงความยินดีกับ นายคมชาญ อุปัญญ์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   1 เม.ย. 67  /   37

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมชาญ อุปัญญ์

รศ.ดร.โสมศิริ เดซารัตน์ ที่ปรึกษาหลัก และ อ.ดร.สุภาพร เมฆสวี ที่ปรึกษาร่วม

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ภาคโปสเตอร์

เรื่อง : แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ( 3 ภาษา )

โครงการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

facebook sharing button