ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (TPSF)

   5 ก.พ. 67  /   153

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (TPSF )

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา วิทยากร

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมราชาวดี 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/mL71ukmRfYmYKkMP8

ลิงก์ประชุมออนไลน์ https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m89857b407ff3966de240ca031dffabe9

--- #FHSS #TSU #ThaksinUniversity #คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา #มหาวิทยาลัยทักษิณ