คณะ วสก. ดำเนินการ MoU ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง

   30 ม.ค. 67  /   370

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา รวมทั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) จำนวน 7 ฝ่าย ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง และหอการค้าจังหวัดพัทลุง

นำโดย นายสุดใจ ทองแก้ว ตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดพัทลุง นางสาวฉันทนา ศิวกุล ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นายสุเมธ ไชยชนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง นางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ ตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง นางอมรรัตน์ กาวชู ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และ นายเคนทร์ หนูฤทธิ์ ตำแหน่งรองประธานฝ่ายนโยบายและแผน หอการค้าจังหวัดพัทลุง เป็นผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 7 หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อร่วมพัฒนากำลังคน อันหมายรวมถึงนิสิต บุคลากรของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานของสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา รวมทั้งองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งเจ็ดฝ่ายเห็นสมควร ได้อย่างต่อเนื่อง

---

#FHSS #TSU #ThaksinUniversity

#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

#สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง

#สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

#สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

#หอการค้าจังหวัดพัทลุง

#MOU